HOME

Home Om prosjektet Formidling Omvisning Hvor - hvem Kunstnere Sponsorer Elever fra Vågen vgs. dokumenterer Vitamin Sandnes Kontakt oss. Presse
 

Velkommen til Vitamin Sandnes 14. - 23. oktober 2010!

Midt i oktober - midt i byen skapes det midlertidig en arena for kunst
i Sandnes. I butikker, i gata, på restauranter, på husvegger og
butikkvinduer kan man bli overrumplet og overrasket. I 10 dager vil en
rekke norske og internasjonale kunstnere sette sine ulike preg på
Langgata og sentrum.

Turi Gramstad Oliver (NO), Monica Winther (NO), Studio21bis (FR),
Jørund Aase Falkenberg (NO), Nils Rostad (NO), Lewis&Taggart (CA),
Mustafa Gur (UK), Alex Shady (UK) & Hadas Kedar (IL), Lucy Gunning
(UK), Louisa Minkin (UK), Anne-Marie Creamer (UK), Bashar Alhroub
(PA), Thora Dolven Balke (NO), Palmer Norheim (NO), Meta Norheim (NO).

Vi ønsker at kunsten skal komme tett på, utfordre, overraske,
kommentere, og pirre nysgjerrighet og sanser.

Vitamin Sandnes er resultat av et samarbeid mellom Sandnes Sentrum AS,
Sandnes kunstforening og Rogaland kunstsenter. Vi er også med og
feirer en en innovativ og skapende by, som en del av
jubileumsprogrammet for Sandnes sine 150 år med bystatus.

Vi har et omfattende omvisningsprogram slik at de som ønsker en
kunstlos gjennom løypa har gode muligheter til det. I tillegg blir det
arrangementer, workshop og performance.

Vitamin Sandnes er mer enn framvisning av kunst i gata - det er et
eksperiment, en happening og forhåpentligvis en skikkelig
vitamininnsprøyting!

Sandnes Sentrum AS
Sandnes Kunstforening
Rogaland Kunstsenter

 
         

Kan kunst belyse og stimulere framtiden til Sandnes?

  Tanken er å skape høyrøstede så vel som lavmælte dialoger rundt kunst på gateplan i Sandnes sentrum, med særlig vekt på Langgata, byens hovedgate, og tilstøtende områder. Det skal bestå av enkeltprosjekter i og rundt bysenterets fasiliteter som butikker, kafeer og uterom, men og i dialog med konvensjonelle utstillingssteder.
Prosjektet skal peke framover ved å stimulere de granskende blikkene på situasjonen i Sandnes - eksterne så vel som lokalkjente blikk. Vitamin Sandnes skal være et prosjekt med internasjonalt perspektiv og kredibilitet og med lokal tilhørighet og eierforhold. Det skal undersøke identitetsdannelsen i krysningspunktet mellom arv og nyskaping, bekreftelse og utfordring. Har kunsten en rolle i dette spenningsfeltet?
Med dette utgangspunkt har vi satt sammen et utstillingsprogram bestående av en rekke enkeltprosjekter, som skal foregå i og rundt Langgata i den aktuelle perioden. Vi har forsøkt å finne prosjekter som kontrasterer og utfyller hverandre i både form og innhold, og som sier noe om Sandnes i fortid, nåtid og framtid. Eller som gjør noe med Sandnes sentrum.
Vi vil lage et prosjekt som har en åpen holdning og fleksibilitet, og som eventuelt kan fungere som base for en framtidig biennale.
Vitamin Sandnes er med og feirer og markerer en by med en innovativ og skapende historie.
Det er et viktig element i prosjektet å spille på lag med lokale ressurser og kompetanse, ikke bare de kunstfaglige. KinoKino, Vitenfabrikken, og Vågen videregående skole er blant samarbeidspartnerne.

Festivalformat
Det er lagt opp til en utstilling som er dramaturgisk tilpasset et festivalformat. Det betyr at hele utstillingen ikke står ferdig til åpningsdagen, men at den utvikler seg og at det skjer ting gjennom hele perioden: performance og happenings, åpning av enkeltprosjekter, publikumsarrangementer m.m. Enkelte av kunstprosjektene vil bli til eller vokse fram gjennom utstillingsperioden. Det blir en sterk begynnelse med en spektakulær finale og tydelige visuelle og performative høydepunkt fordelt gjennom perioden. Det er lagt vekt på ærlige kunstopplevelser med patos og humor.

Kuratorisk arbeidsmåte
Kuratorer for prosjektet er Kjetil Berge og Bernhard Østebø. Det kuratoriske arbeidet med Vitamin Sandnes baserer seg på både direkte utpeking og åpen utlysing. I en tidlig fase av det kurateringsarbeidet har kuratorene vært på leting etter det de kaller ankerpunkter for prosjektet. Disse prosjektene er ment å skulle fylle noen sentrale punkter i den tematiske grunnlagstenkningen og danner en slags grunnstruktur i Vitamin Sandnes. I tillegg kommer utvelgelsen av prosjekter av den åpne konkurransen. Disse prosjektene ”fyller ut” og kompletterer den grunnstrukturen som ankerpunktene danner. Rundt denne strukturen settes det fullstendige programmet sammen.
Formidling
Å gå i dialog med menneskene i regionen er essensielt, det er for dem dette prosjektet er til. Vi ønsker å bevisstgjøre dem på hva samtidskunst kan være i deres eget byrom. Det vil derfor bli lagt stor vekt på formidling, og det er Sandnes Kunstforening som er hovedansvarlig for dette.
Målgruppen for formidlingen er både "folk flest" og det genuint kunstinteresserte publikum i regionen. I tillegg mener vi prosjektet også vil ha en spesiell interesse for kunstnere.

VITAMIN SANDNES – a statement from the curators

Can art shed light on and stimulate the future of Sandnes?
Vitamin Sandnes intends to create loud as well as quiet dialogues about art at street level in the centre of Sandnes, Norway. The exhibition will look ahead by stimulating an external as well as local scrutinising gaze at Sandnes. The intention is to create a project with international perspective and credibility based on local belonging and ownership. Vitamin Sandnes is going to investigate the shaping of identity in a meeting point between inheritance and innovation, confirmation and challenge. The project takes place in and around the town centre in shops and cafés as well as in dialogue with conventional exhibition spaces. With this as a starting point we have put together an exhibition program consisting of a series of individual projects that are taking place in and around Langgata in October. We have tried to find projects that complement and contrast each other in form and contents, trying to say something about Sandnes here and now, its past, and the future. Or something that activates Sandnes city - centre.

The curators for the project are Kjetil Berge and Bernhard Østebø. They have made a two-part selection: 1.- a direct selection of artists and projects (anchor points). These projects are meant to underline some central considerations in the projects theme, and shape a basic structure in Vitamin Sandnes. 2.- a selection based on an open submission. These projects complement and expand on the structure shaped by the anchor-points.

Festivalformat
The exhibition is dramaturgically based on a festival format. This means that the exhibition is not complete on the opening day– it develops during the 10 days period –with performances, happenings, openings etc. Some of the projects will be created during this period. There will be a pang start, a spectacular finale and clear visual and performative highlights throughout the period.